Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

΄Νέος φόρος...


Λαμβάνοντας υπ'οψιν:α) Το ότι κάθε σοσιαλιστική κυβέρνηση είναι υπέρ της αύξησης της φορολογίας,β) το ότι κάθε συντηρητική παράταξη αντιτάσσεται, εν γένει, στην περιττή σεξουαλική δραστηριότητα,γ) το αδιαφιλονίκητο γεγονός πως οι σχετιζόμενες με την σεξουαλική δραστηριότητα περιττές δαπάνες (δείπνα, δώρα, ταξιδάκια, σοκολατάκια, εσώρουχα, αρώματα κλπ) ανέρχονται σε απαράδεκτα υψηλά ποσά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο...λιτότητας,δ) το πως η αναζήτηση συντρόφου είναι μια, επίσης, εξαιρετικά δαπανηρή διαδικασία από την σκοπιά της χαμένης παραγωγικότητας,ε) το ότι η σεξουαλική δραστηριότητα οδηγεί ενίοτε σε ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες,στ) το ότι οι ιδιαίτερα αυξανόμενες σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα υγείας καθώς και τα, υπό κατάρρευση, ασφαλιστικά ταμεία,ζ) το ότι οι περισσότεροι από τους γάμους οδηγούνται, ούτως ή άλλως, σε διαζύγια,και τέλοςη) το γεγονός πως η κυβέρνηση χρειάζεται τώρα, όπως και πάντoτε, περισσότερα χρήματααποφασίζουμε,...
Την θέσπιση «φόρου γενετήσιας πράξης» που επιβάλλεται επί όλων των ενηλίκων πολιτών της Ελληνικής Δημοκρατίας.Στόχος του εν λόγω φόρου δεν είναι να αποτρέψει τη σεξουαλική δραστηριότητα αυτή καθ' εαυτή, αλλά να ανακτήσει μέρος των δαπανών που καταβάλλονται, αλόγιστα, σε σχέση με την υπέρμετρη σεξουαλική δραστηριότητα, στερώντας τους, έτσι, από άλλες περισσότερο σοβαρές κοινωνικές ανάγκες και δραστηριότητες.Για τον σκοπό αυτό:Άρθρο 1οΤα παντρεμένα ζευγάρια λαμβάνουν μια σοβαρή φορολογική απαλλαγή για κάθε εγκριμένη σεξουαλική δραστηριότητα, εντός της οικία τους, ενώ αντιθέτωςΆρθρο 2οΘα καταβάλλεται ο αναλογούν φόρος για κάθε προγαμιαία, εκτός γάμου, και πάσης φύσεως ασυνήθιστη ή ανεπιθύμητη σεξουαλική δραστηριότητα.Άρθρο 3οΘα καταβάλλεται ο αναλογούν φόρος για κάθε σεξουαλική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα μεταξύ πολιτών του ίδιου φύλου.Άρθρο 4οΘα καταβάλλεται ο αναλογούν φόρος για κάθε σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ περισσότερων των δύο συμμετεχόντων.Άρθρο 5οΘα καταβάλλεται ο αναλογούν φόρος για κάθε σεξουαλική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα σε μέσα μεταφοράς (δημόσια ή ιδιωτικά).Άρθρο 6οΘα καταβάλλεται ο αναλογούν φόρος για κάθε σεξουαλική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα σε δημόσιους χώρους.Άρθρο 7οΘα καταβάλλεται ο αναλογούν φόρος για κάθε σεξουαλική δραστηριότητα που δεν προνοεί για την χρήση των κατάλληλων προφυλακτικών μέσω προς αποφυγήν των, σεξουαλικώς μεταδιδόμενων, ασθενειών.Άρθρο 8οΗ αρμοδιότητα συλλογής του εν λόγω φόρου ανατίθεται σε Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου.Άρθρο 9οΟι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου ασκούνται σε συνεργεία προς τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητες άλλων οργάνων. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου..Άρθρο 10οΤο εκάστοτε υπολογιζόμενο ποσό του εν λόγω φόρου, αποδίδεται σε μηνιαία βάση, η δε καταβολή του είναι υποχρεωτική και πιθανή καθυστέρηση καταβολής θα οδηγεί σε πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του αναλογούντος φόρου.Άρθρο 11οΟι φορολογούμενοι υποχρεούνται να τηρούν βιβλία σεξουαλικής ιχνηλασιμότητας, όπου θα καταγράφουν τις ενέργειες και δαπάνες των που εντάσσονται στις προβλέψεις του παρόντος νόμου.Άρθρο 12οΕλλιπής τήρηση των σχετικών βιβλίων, ή ελλιπής καταγραφή των σχετικών συμβάντων ή/και δαπανών θα οδηγεί σε δεκαπλασιασμό του προστίμου.Άρθρο 13οΟι φορολογικοί έλεγχοι μπορεί να είναι τακτικοί και έκτακτοι, και μπορούν να διεξάγονται σε χώρο και χρόνο επιλογής του ελεγκτή, με στόχο την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων αντικειμενικών αποδείξεων συμμόρφωσης του ελεγχομένου.Άρθρο 14οΑπό την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και για την διευκόλυνση του έργου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου, δημιουργείται ηλεκτρονικός μηχανισμός όπου ενημερώνονται υποχρεωτικά οι γεωγραφικές συντεταγμένες του κάθε πολίτη σε κάθε χρονική στιγμή με την χρήση ειδικού εξοπλισμού GPS. Η δαπάνη απόκτησης του ειδικού εξοπλισμού GPS εκπίπτει από τα εισοδήματα του υπόχρεου.Άρθρο 15οΗ ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

News24

Καθημερινη
Ενημέρωση

Το PressOnIce επιλέγει για τις φωτογραφίες το:

Δωρεάν αποθήκευση φωτογραφιών

Χρυσός Οδηγός-11888